I Uka Hoʻi Au

Kawailehua Hamberg

I ke kīheʻaheʻa lihi ʻana o ka pō e nā kukuna mālamalama o ka lā, kaʻawale akula nā lihilihi maka oʻu no ka hoi o ia lā. ʻO kēia hoʻi ka lā e huakaʻi aʻe ai i uka i ka waokele ʻo Alakaʻi. No laila, me ka hoʻomaka ʻē nō hoʻi i ka ukana a no ka hoʻolako pono ʻana, ʻaʻole mākou e nele hoʻonoho akula wau i ke kino a mākaukau no ka hele ʻana. Kainō hoʻi a kūpono ka lole aʻu i komo ai no ka huʻihuʻi o waho o ua wahi hale aʻu e noho nei, akā, ʻaʻole kā pela. Oi paʻa ke kino a me ka ukana ka hoʻomākaukau ʻia, i ke kaʻa aku mākou e kau aku ai i ke alahele.
I ka hōʻea ʻana i ke ala a mākou e hele ai, piha maila nā akemāmā oʻu i ke ʻala o ke kuahiwi, he ʻala no ka honua, he līhau, he ʻala ʻoi loa o ka maʻemaʻe e māpu mai nei i oʻu nei. Eia nō hoʻi au i kahi ʻāina hemolele maoli ʻiʻo nō i ka mālie e kū kaʻe nei me nā maka haka pono i nā kahakaha e palipali ana i ka ʻāina ʻo Nā Pali, a ʻaʻohe ona lua. I ke kaukoe ʻana o mākou i mua, i ke ala kīpapa o Alakaʻi, komo ihola mākou i kahi ʻāina paʻapaʻanā o uka o ua waokele nei. Eia au e piʻi aku ana i luna aʻe o ke kuahiwi kilakila, ke kualapa, a kuahea ʻo Alakaʻi e ʻalo aku ana i nā mauna kūnihinihi, kūʻoʻili o ka hemolele. A ma kēlā a me kēia wao aʻu i hele ai e noiele mai ana ka Lawakua, e mālie mau ana nō kuʻu naʻau ma ua ʻāina nei. I hele au a hōʻea aku i uka aʻe o ia mea he mauna, he kuahiwi, he waokele, he kiʻowai hoʻi, ʻaʻole au e iho. A lana koʻu manaʻo e noho loa iho i kēia ʻāina hemolele i ka mālie a kamaʻāina loa i koʻu naʻau nei, ʻae.
I ʻalo ʻia nā pali nihinihi a ma kēlā a me kēia hene i kū mai, ʻo ia ala kīkeʻekeʻe i hele ai au, he hoʻolale wale mai nō e maliu aku ka ʻuhane. A hiki akula hoʻi wau i kahi ʻāina hoʻouluwehi maoli ʻia e ke ʻala anuhea o ka Mailelauliʻi, i ka hulina ʻākau, aia ʻo Hāʻena, ʻo Hanalei, ʻo Kalihiwai. A i ka hulina hema ʻo Nā Pali, ʻo Kalalau, ʻo Puʻukapele. ʻAʻohe lua ke ʻike aku i ia ʻāina palipali, nihoniho, a kinikini a ka launa ʻole. Mai Kilohana mai, ua hiki nō ke ʻike iā Haleleʻa, ā hiki i Puna. No laila, eia hoʻi he mele kahiko e hoʻomālamalama lihi mai iā kākou no ia ʻāina paʻapaʻanā ʻo Alakaʻi penei:
Kapu ka luna o Waialeale i ka ua Noelehua Lehua, o ka lehua maka noe Ua nonohe wale i Hauailiki I iliki ia e ka Noe o luna o Alakai Kai auna lakou a Kawaikini a Kawaikoi I Kahelekua, i hele hio i ke ala kipapa a Ola E ola i ka wai ua a ka Naulu.
© Kawailehua Hamberg 2020