Peʻepeʻe Akua
na Kaimana Kawaha

He wahi moʻolelo kēia no ka loaʻa ʻana mai o ka inoa o kahi wailele o ke kahawai keu aka weliweli ʻo Wailuku. ʻOiai he mau wailele ko Wailuku kahawai, he moʻolelo ko kēlā me kēia inoa wailele a penei mai ka moʻolelo no ia wailele ʻo Peʻepeʻe.

I ka wā o Hina e kuku aʻe ana i ke kapa ma kona ana ma hope iho o ka wailele ʻo Waiānuenue, hana ʻino mau kekahi moʻo, nona ka inoa ʻo Kuna, iā Hina ma ka ʻonou ʻana aku i nā pōhaku mai luna mai o ka wailele a i lalo aku. ʻAʻohe o Hina nānā ʻoiai kūpale ʻia aku ʻo ia e kāna keikikāne ʻo Maui. Eia naʻe, i ka lā o Maui i hele aku ai i ka mokupuni ʻo Maui, ua maopopo iā Kuna ʻo ia ka lā kūpono e make ai ʻo Hina iā ia. No laila, i ia pō iho, ʻonou akula ʻo Kuna i ka pōhaku nui loa i lalo o ka wailele ʻo Waiānuenue a paʻa ke ana o Hina e moe aku ana. I ka wai e hoʻopihapiha aʻe ana i ke ana, kāhea akula ʻo Hina i kāna keikikāne. Lohe iki maila ʻo Maui i ke kāhea a kona makuahine i kāna moe ʻuhane a ala koke aʻela ʻo ia e holo aku i Hilo. I ka pae ʻana mai o kona waʻa, ʻo kona piʻi aʻela nō ia i luna o ke kahawai a hiki i Waiānuenue. Hoa akula ʻo ia i kāna lāʻau pālau i ka pōhaku e ālai mai ana i ke ana a kahe hou iho ka wai i kai. I ka ʻike ʻana mai i ka maikaʻi o kona makuahine, huli aʻela ʻo ia i kēlā wahi moʻo ʻino.

I kona piʻi ʻana aʻe i uka ma ke kahawai, e peʻe mai ana ʻo Kuna i nā kiʻo wai o ka wailele i luna o Waiānuenue. I ko Maui huli ʻana aku, neneʻe mālie maila kēlā wahi moʻo i kiʻo wai hou e peʻe hou mai ai. I ka manawa o Kuna i neneʻe hou mai ai i kekahi kiʻo wai, loaʻa maila ʻo ia iā Maui a kuʻi ʻia mai ʻo ia a pau ihola i ka make. No kēia hana a kēlā wahi moʻo i kapa ʻia mai ai ia wailele o Wailuku kahawai ʻo Peʻepeʻe.

Pīpī Holo Kaʻao

© Kaimana Kawaha . 2018

© kauluhoi 2018